Rapporter

RAPPORTER OG UNDERSØGELSER

-UDDRAGINDLAND:


Uddannelses- og Forskningsministeriets rapport juni 2023:

Bedre fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor (PDF) 2023


Rigsrevisionens notat:

Notat om beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser (PDF) 2023


Københavns Universitet - fra forskningsprojektet INTERPRETING:

Sociolingvistiske perspektiver på retstolkning i Danmark

(PDF) 2022


Tolkesamfundets beretning:

Dokumentation af tolkning i Dommervagten i København under "Rammeaftale om fremmedsprogstolkning" med ikrafttræden den 1. april 2019 (PDF) 2019


Institut for Menneskerettigheders rapport:

Tolkning i det grønlandske retsvæsen (PDF) 2018


Praktiserende lægers organisation:

PLO Analyse: Tolke-konsultationer fordoblet på fem år (PDF) 2018


Rigsrevisionens beretning:

Rigsrevisionens beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger (PDF) 2017


Odense Universitetshospitals undersøgelse:

Misforståede symptomer, alvorlige fejlopfattelser og utilsigtede hændelser involverende etniske minoritetspatienter med sprogbarrierer (PDF) 2017


Institut for Menneskerettigheders rapport:

Tolkning i retsvæsenet (PDF) 2015


Translatørforeningens rapport:

Den aktuelle tolkesituation. Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse blandt tolkebrugere i den offentlige sektor (PDF) 2015


Institut for Menneskerettigheders rapport:

Lige adgang til sundhed: En analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund (PDF) 2014


Aarhus Universitets undersøgelse:

Retstolkens rolle - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske
domstolsjurister om deres forventninger til og oplevelser med retstolke (PDF) 2012


Social- og Integrationsministeriets håndbog:

Tolkeguide - Håndbog om tolkning i den kommunale indsats (PDF) 2012


KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning:

Udgifter til særforanstaltninger til udlændinge (PDF) 2012


Arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog:

Sprog er nøglen til verden (PDF) 2011


Sundhedsstyrelsen:

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN – en antologi (PDF) 2010


Aarhus Kommune og Arbejdsmarkedscenter Nord:

Kortlægning af udbydere og sprogtolkning til sundhedssektoren i Danmark (PDF) 2009


Dansk Flygtningehjælps notat:

Udfordringer og anbefalinger om tolkning for flygtninge og indvandrere (PDF) 2008


Regionspsykiatrien i Region Midtjylland:

Udrednings- og behandlingskoncept for traumatiserede flygtninge i Region Midtjylland (PDF) 2008


KL's notat til Integrationsministeriet:

Vurdering af tolkesituationen (PDF) 2008


Domstolsstyrelsens rapport:

Rapport om tolkebistand i retssager (PDF) 2003UDLAND:


Det Kongelige Kunnskapsdepartement: (NORGE)

Høringsnotat. Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (PDF) 2019


Kammarkollegiets rapport: (SVERIGE)

Tolkanvändningen i staten. Så skapar bristande kvalitetskrav brist på auktoriserade tolkar (PDF) 2017


Stockholms universitet: (SVERIGE)

Tolkutbildning i Sverige (PDF) 2016


Biblioteca di scienze umane: (ITALIEN)

Mediazione linguistica e interpretariato (PDF) 2013


EU Kommissionen: (EU)

Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training (PDF) 2009


Translatørforeningens tolkeudvalg er i besiddelse af en lang række rapporter, undersøgelser, anbefalinger, notater mv. Her på siden har vi valgt at offentliggøre de seneste og mest relevante. Hvis du gerne vil vide, hvilke øvrige rapporter og undersøgelser, der er udgivet for mere end 10 år siden, kan du sende os en mail på info@tolkelisten.dk

Skriv gerne, om du er interesseret i rapporter mv. der vedrører retsområdet, sundhedsområdet og/eller den kommunale sektor.TOLKNING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Rapport: Tolkning i den offentlige sektor


Tolkeudvalget har spurgt tolkebrugere inden for alle områder af det offentlige om deres erfaringer med brug af tolke.

CERTIFICERINGSORDNINGER I NORGE OG SVERIGE

Læs mere om certificeringsordninger i vores nabolande (fakta-ark).